Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

...Statut Stowarzyszenia rzecz święta!

  TPBBiP » Statut Towarzystwa

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

§1

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia jest organizacją pożytku publicznego i działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r. (tj. Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późn. zm.). i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa:

Towarzystwie bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,

Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,

Walnym Zebraniu Członków, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,

Komisji Rewizyjnej, należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia,

Oddziale Terenowym, należy rozumieć Oddział Terenowy Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

§ 3

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Uchwałę o przystąpieniu do tych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.

§ 6

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

W przypadku prowadzenia przez Towarzystwo działalności gospodarczej, wypracowany dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową.

Towarzystwo prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących przepisów regulujących działalność finansową i księgową stowarzyszeń.
 

§ 8

Towarzystwo określa własną strukturę organizacyjną na zasadach przewidzianych
w dalszej części statutu.

§ 9

Towarzystwo może przystępować za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków do
związków i stowarzyszeń dla realizacji wspólnych celów i projektów.

§ 10

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez władze Towarzystwa.

Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską.

§ 11

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia działalności Towarzystwa może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.

Działalność Towarzystwa mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

 

ROZDZIAŁ  II

Cele i formy działania

§ 12

Celami działalności Towarzystwa są:
 1. skupianie bielszczan i mieszkańców Podbeskidzia rozsianych po Polsce i poza jej granicami,
 2. inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych dotyczących historii oraz wartości kulturowych i przyrodniczych Bielska-Białej, ziemi żywieckiej, pszczyńskiej i Śląska Cieszyńskiego,
 3. wspieranie rozwoju i podejmowanie działań na rzecz upiększania Bielska-Białej i Podbeskidzia,
 4. upowszechnianie wiedzy o „małej ojczyźnie" i promowanie osiągnięć jej mieszkańców
 5. edukacja na każdym etapie życia,
 6. badanie i upowszechnianie lokalnych tradycji i folkloru,
 7. ochrona zabytków architektury, budownictwa, zabytków ruchomych i cmentarzy,
 8. integracja mieszkańców Podbeskidzia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską zamieszkałą w mieście oraz w kraju i za granicą,
 9. inspirowanie i organizowanie działalności artystycznej,
 10. promowanie przeszłości i współczesności Bielska-Białej oraz Podbeskidzia, w tym wszelkiej twórczości profesjonalnej i nieprofesjonalnej, wartości przyrodniczych i osiągnięć gospodarczych,
 11. prowadzenie działalności wydawniczej we wszystkich rodzajach mediów, w tym filmowej i muzycznej,
 12. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej,
 13. podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
 14. promowanie osób szczególnie uzdolnionych,
 15. podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
 16. organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia,
 17. działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
 18. działalność charytatywna, stypendialna i pomoc społeczna
 19. przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym,
 20. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 21. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, równości płci, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 22. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
  między społeczeństwami, ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi i Ukrainy,
 23. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 24. promocja i organizacja wolontariatu,
 25. działania proekologiczne zmierzające do przywracania i tworzenia nowych terenów
  zielonych,
 26. nauka, edukacja, wychowanie,
 27. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i osób starszych,
 28. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i przyrody,
 29. wymiana doświadczeń zawodowych i gospodarczych,
 30. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie rowerowej,
 31. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
§ 13

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i wydawniczej,
 2. organizację szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez kulturalnych, turniejów tanecznych, pokazów baletowych, wystaw, plenerów, festiwali, koncertów, rajdów rowerowych, prezentacji multimedialnych,
 3. działania na rzecz powstawania nowych placów z rzeźbą pomnikową i plenerową, placów zabaw dla dzieci i „zielonych zakątków", służących wypoczynkowi i rekreacji,
 4. organizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową,
 5. organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, edukacyjnych i dobroczynnych o znaczeniu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
 6. wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych dziedzin życia,
 7. działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych,
 8. wyrażanie opinii o istotnych sprawach dotyczących życia codziennego i publicznego,
 9. współpracę ze środkami masowego przekazu,
 10. tworzenie funduszy stypendialnych,
 11. tworzenie lobby prowadzącego do realizacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców Bielska-Białej i Podbeskidzia,
 12. współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi, prywatnymi, samorządowymi i społecznymi,
 13. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami tego typu w kraju i za granicą,

§ 14

Realizując cele zawarte § 12 statutu Towarzystwa prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 15

Towarzystwo prowadzi zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną działalność statutową, zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako: wydawniczą, artystyczną i literacką działalność gdzie indziej niesklasyfikowaną działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania.

§ 16

 1. Towarzystwo realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Towarzystwo może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 17

Członkowie dzielą się na:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających, którymi mogą być osoby prawne,
 3. honorowych.

§ 18

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających następuje na podstawie Uchwały Zarządu. Uchwałę Zarząd podejmuje w oparciu o pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie do Towarzystwa, poparty przez dwie osoby z Towarzystwa.
 3. Zarząd zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę w terminie l miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 4. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa przysługuje odwołanie zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu.

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa (czynne i bierne prawo wyborcze),
 2. uczestniczyć w przedsięwzięciach Towarzystwa,
 3. zgłaszać wnioski, postulaty i opinie dotyczące działalności Towarzystwa,
 4. brać czynny udział w walnych zebraniach członków, w tym udział w przeprowadzanych głosowaniach.

§ 20

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenie w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich,
 4. świadczenie na rzecz Towarzystwa prac społecznych w zakresie związanym z realizacją celów Towarzystwa,
 5. propagowanie Towarzystwa, pozyskiwanie nowych członków oraz osób wspierających działalność Towarzystwa.

§ 21

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która oświadczy gotowość wspierania Towarzystwa w formie finansowej i/lub rzeczowej, a także promowania jego celów. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd w formie uchwały.
 2. Członek wspierający opłaca regularnie składkę członkowską w terminach i w kwocie nie mniejszej niż określona przez Walne Zebranie Członków.
 3. Do obowiązków członka wspierającego należy:
 • przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
 • uczestniczenie w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
 • wypełnianie zobowiązań zawartych w złożonej przez siebie deklaracji.
 • Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 22

Członkowie wspierający Towarzystwa:
 1. nie korzystają z czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym,
 3. mają prawo brać udział we wszystkich pracach Towarzystwa w zakresie określonym przez Zarząd Towarzystwa,
 4. mają obowiązek propagowania celów Towarzystwa oraz pozyskiwania nowych członków i osób wspierających jego działalność.

§ 23

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, zasłużona dla Towarzystwa.
 2. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 3. Kandydatów na członka honorowego może zgłosić każdy członek Towarzystwa do Zarządu Towarzystwa.
 4. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek honorowy uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z postanowień Statutu.

§ 24

Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
 3. likwidacji członka będącego osobą prawną,
 4. wykluczenia.
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
 • nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
 • działania na szkodę Towarzystwa
 • postępowania, które dyskwalifikuje go jako członka Towarzystwa lub godzi w dobre imię Towarzystwa.

§ 25

 1. Organem właściwym do podejmowania decyzji o ustaniu członkostwa w Towarzystwie jest Zarząd.
 2. Od decyzji Zarządu członek Towarzystwa może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 26

 1. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany pisemnie zawiadomić członka o decyzji pozbawienia członkostwa lub odmowy przyjęcia w poczet członków zwykłych lub wspierających w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia, podając przyczyny swojej decyzji i wskazując na prawo członka do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członek Towarzystwa pozbawiony członkostwa przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zebranie Członków pozbawiony jest praw określonych w § 20.

§ 27

Członkowie Towarzystwa obowiązani są uiszczać następujące świadczenia na rzecz Stowarzyszenia:
 1. jednorazowe wpisowe,
 2. miesięczną składkę członkowską.
 3. Wysokość wpisowego oraz składki obowiązującej w danym roku ustala Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa i struktura organizacyjna

§ 28

Władzami Towarzystwa są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
 5. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata. Mandat wygasa z dniem wyboru nowych członków tych organów.

§ 29

W przypadku ustania członkostwa osoby będącej we władzach Towarzystwa w trakcie kadencji, stosownym organom przysługuje prawo dokooptowania nowych członków władz, z tym że liczba dokooptowanych osób nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz, pochodzących z wyboru.

§ 30

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 31

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 2. W zwyczajnym Walnym Zebranie Członków udział biorą:
 • zwyczajni członkowie Towarzystwa posiadający ważne legitymacje członkowskie - z głosem decydującym,
 • członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
 1. O terminie i miejscu spotkania Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania, listami zwykłymi i pocztą elektroniczną.
 2. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd wyznacza drugi termin tego samego dnia pół godziny później i wówczas Walne Zebranie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 4. Uchwały Walnego Zebranie Członków zapadają zwykłą większością głosów.

§ 32

Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy:
 1. uchwalanie głównych kierunków działań Towarzystwa,
 2. uchwalanie planu finansowego Towarzystwa oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania,
 3. uchwalanie zmian statutu,
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
 5. wybieranie i odwoływanie władz Towarzystwa, a to:
 • przewodniczącego Zarządu,
 • od dwóch do czterech członków Zarządu,
 • trzech członków Komisji Rewizyjnej,
 • trzech członków Sądu Koleżeńskiego,
 1. przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,
 2. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
 4. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Towarzystwa,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do i wystąpienia z innych organizacji i związków stowarzyszeń,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa,
 7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków, posiadające wymagane § 33 statutu quorum, w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 33

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa:
 • na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa,
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu Towarzystwa i winno obradować nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
 2. Do Nadzwyczajnego Zebrania Członków odpowiednio stosują się reguły § 31 ust.4-6.

§ 34

 1. Zarząd zarządza Towarzystwem i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 4. W posiedzeniu Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
 5. Przewodniczący zawiadamia członków Zarządu o terminie i porządku obrad Zarządu co najmniej na 5 dni przed terminem. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin ten może nie być dochowany.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.

§ 35

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz, a w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 4. podejmowanie decyzji o powołaniu i uzyskaniu osobowości prawnej Oddziałów Terenowych,
 5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Towarzystwa,
 7. realizowanie uchwał Walnego Zebranie Członków,
 8. zwoływanie Walnego Zebranie Członków,
 9. opracowywanie projektów i programów działania Towarzystwa oraz sporządzanie
 10. sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 11. uchwalanie planów działalności Towarzystwa,
 12. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 13. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
 14. rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Towarzystwa,
 15. powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał, oraz określanie ich zadań, powoływanie i rozwiązywanie jednostek Stowarzyszenia prowadzących działalność gospodarczą, nadzorowanie ich działalności,
 16. wybór spośród członków Zarządu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
 17. podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Zarządu.

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Towarzystwa, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 • być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 • być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub sekretarz w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;
 3. składanie sprawozdań Walnemu Zebranie Członków z oceną działalności Zarządu stowarzyszenia i wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia
 4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Sąd Koleżeński jest niezależnym Sądem Stowarzyszenia. Członkowie Sądu orzekają zgodnie ze swoim sumieniem oraz statutem Stowarzyszenia i zasadami współżycia społecznego.
 1. Sąd Koleżeński powołuje ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Posiedzenia Sadu Koleżeńskiego zwołuje przewodniczący lub sekretarz w miarę potrzeby.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 • upomnienie,
 • naganę,
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Sądu członka, którego sprawa dotyczy, 30-dniowy termin liczy się od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie winno być wniesione za pośrednictwem Zarządu.

§ 39

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie:
 1. nieprzestrzegania przez nich statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na jego szkodę,
 2. popełnionych czynów nieetycznych,
 3. sporów powstałych między członkami wynikającymi z tytułu ich przynależności do Stowarzyszenia.

§ 40

 1. Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej może tworzyć, za zgodą Zarządu, Oddziały Terenowe.
 2. Za zgodą Zarządu Towarzystwa - Oddziały Terenowe mogą uzyskać osobowość prawną.
 3. Zasady działania władz, zawarte w § 29 - 40, do Oddziałów Terenowych stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 41

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.
 2. Na majątek Stowarzyszenia składają się m.in.:
 • składki członkowskie,
 • darowizny i zapisy,
 • spadki,
 • dochody z nieruchomości i ruchomości będące w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 • dotacje i subwencje według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • dochody ze zbiórek publicznych,
 • dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów,
 • inne dochody.
 1. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w § 11,
 • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 • 4. Cały dochód uzyskiwany w toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, jest przeznaczany wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 42

Oświadczenia woli (w tym powodujące zaciągnięcie zobowiązań majątkowych) Zarząd Stowarzyszenia składa dwuosobowo. W imieniu Zarządu działa jej przewodniczący, a w przypadku jej nieobecności inny członek Zarządu.
 

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 43

 1. Likwidacja majątku Towarzystwa i jego Oddziałów Terenowych następuje na podstawie uchwały Walnego Zebranie Członków odpowiedniego szczebla o rozwiązaniu Stowarzyszenia, które jednocześnie wybiera likwidatora.
 2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
 3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na rzecz innej organizacji pozarządowej wskazanej w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego Oddziału Terenowego przechodzi na własność Towarzystwa.

§ 44

Niniejszy statut uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia 13 lutego 2009 r. w składzie wymienionym na liście założycieli.
§ 45

We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie, mają zastosowani przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami.

 


 

Numer pozycji rejestru (nr KRS): 0000 32 72 51
Data dokonania wpisu: 03/04/2009
Złożono w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS